Faze projekta

Časovnica projekta AIPES

Cilji raziskav in razvojnega dela so:

 • DS1: Razvoj, testiranje in ovrednotenje testa informacijske pismenosti za mladostnike (ILT-A).
 • DS2: Razvoj, testiranje in ovrednotenje testa informacijske pismenosti za izobraževalce (ILT-E).
 • DS3: Razvoj, testiranje in ovrednotenje vprašalnika za identifikacijo zunanjih in osebnih dejavnikov, ki vplivajo na informacijsko pismenost mladostnikov in njihovih učiteljev (ILQ-FAC-a in ILQ-FAC-t).
 • DS4: Razvoj, testiranje in ovrednotenje izobraževalnih aktivnosti (nalog) za dvig informacijske pismenosti mladostnikov ter spremljajoči materiali za učitelje.
 • DS5: Razvoj, testiranje in ovrednotenje avtonomnega inteligentnega ter prilagodljivega e-učnega okolja z nalogami in vajami za dvig informacijske pismenosti mladostnikov.
 • DS6: Vodenje projekta in diseminacija

Rezultati in izdelki:

 • Rezultat 1: Nov test informacijske pismenosti (ILT-A) za ocenjevanje znanja/spretnosti mladostnikov.
 • Rezultat 2: Nov test informacijske pismenosti (ILT-E) za ocenjevanje IP izobraževalcev – učiteljev in profesorjev (večinoma digitalnih priseljencev).
 • Rezultat 3: Razvit bo nov vprašalnik (ILQ-FAC) za identifikaciji zunanjih in osebnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na informacijsko pismenost mladostnikov.
 • Rezultat 4: Testirane in ovrednotene naloge za dvig kakovosti informacijske pismenosti mladostnikov namenjene šolam (izobraževalcem) in drugim izobraževalnim ustanovam ter samoizobraževanju.
 • Rezultat 5:Testiran in ovrednoten avtonomni inteligentni ter prilagodljiv sistem za e-učenje

Raziskovalne aktivnosti:

Prvo leto:

DS1, DS2, DS3

 • Meseci 1-6: Razvoj pilotne verzije raziskovalnih instrumentov (ILT-A: ILT-E; ILT-FAC).
 • Mesec 7: Začetno testiranje z uporabo spletnega sistema za anketiranje.
 • Meseca 8-9: Finalizacija raziskovalnih instrumentov, zasnovana na preliminarnih rezultatih pilotnega testiranja ter ustreznih statističnih postopkov.
 • Meseci 10-12: Intenzivna promocija in aplikacija raziskovalnih instrumentov v predvidenih ciljnih skupinah mladostnikov (predhodne sprotne analize).

Drugo leto:

DS1, DS2, DS3

 • Meseci 13-15: Analiza pridobljenih podatkov ter objava instrumentov v slovenskem in angleškem jeziku (COBISS kategorija 2.14 (projektna dokumentacija).
 • Meseci 13 – 24: Priprava in ponuditev v objavo člankov in konferenčnih prispevkov (zaradi razlik v dolžini procesa ter terminov konferenc je v tem trenutku nemogoče pripraviti ustrezno časovnico).

DS4

 • Meseci 13 – 18: Razvoj pilotne verzije nalog ter vaj zasnovanih na rezultatih DS1, DS2 in DS3.
 • Mesec 19: Prvo testiranje nalog v papirni in omejeno interaktivni e-obliki.
 • Meseci 20-24: Izboljševanje, dodajanje in sprotno testiranje nalog.

DS5

 • Mesci 13 – 18: Razvoj začetne verzije AIPES.
 • Mesec 19: Začetno testiranje AIPES.
 • Mesci 20 – 24: Izboljševanje sistema in sprotno testiranje nalog z AIPES.

Tretje leto: 

 • Meseci 25 – 30: Izboljševanje nalog in učnih gradiv ter finalizacija AIPES.
 • Mesec 31-32: Končno testiranje sistema ter nalog z uporabo predtestov in potestov ob hkratni uporabi instrumentov razvitih v DS 1, DS2 ter DS3.
 • Mesec 32 – 36: Analiza podatkov, ter objava nalog v slovenskem in angleškem jeziku v kategoriji COBISS 2.14 (projektna dokumentacija).
 • Mesec 32 – 36: Urejanje dokumentacije, priprava zaključnih raziskovalnih dokumentov ter navodil za delo.

Vsa leta (vsi partnerji)

DS 6 – vodenje projekta (največja obremenitev FNM)

Diseminacija o poteku projekta in njegovih dosežkov ne more biti omejena le na znanstveno skupnost in njene kanale. Zato nameravamo posredovati informacije o napredku ter sprotnih in zaključnih rezultatih še z vključitvijo medijev in socialnih omrežij.